Poppy Montgomery outside ABC Studios for the "Live with Reg

Poppy Montgomery outside ABC Studios for the "Live with Regis and Kelly" showNew York City, USA - 23.03.07

Poppy Montgomery outside ABC Studios for the "
Poppy Montgomery outside ABC Studios for the ""Live with Regis and Kelly"" showNew York City, USA - 23.03.07
Wenn Photos