Sarah Chalke 2005 Emmy Creative Arts Awards Arrivals

Sarah Chalke 2005 Emmy Creative Arts Awards Arrivals

Sarah Chalke 2005 Emmy Creative Arts Awards   Arrivals
Sarah Chalke 2005 Emmy Creative Arts Awards Arrivals
Glenn Harris / PR Photos