Samantha Logan Photos

Photos of Samantha Logan

Samantha Logan as Nona Clark,
Samantha Logan as Nona Clark,
ABC