Season 1 of 'The X Factor'

Melanie Amaro on 'The X Factor'

Melanie Amaro
Melanie Amaro
Fox