Diamond White in 'The X Factor' Season 2

Photos of Diamond White in 'The X Factor' Season 2

Diamond White
Diamond White
Fox